Política de Privacidade

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais facilitados por Ud. a través dos formularios deste WEBSITE incorporaranse aos ficheiros titularidade de Embutidos Antelo S.L. (en diante, A ENTIDADE), segundo o tipo de servizo ou información solicitados. A ENTIDADE ten o seu domicilio social na rúa Antonio Porrúa, 2 -15130 Corcubión (A Coruña).

Así mesmo, ao pulsar o botón "enviar" Ud. consente que os seus datos persoais sexan tratados para prestarlle o servizo ou subministrarlle a información solicitada e para remitirlle información comercial dos produtos relacionados coa alimentación.

Ud. garante que os datos achegados a través dos formularios son verdadeiros, exactos, completos e actualizados. No caso de que os datos achegados pertencesen a un terceiro distinto de quen facilita os datos, debe Ud. informar a dito terceiro dos aspectos contidos nesta Política e obter a súa autorización para facilitar os seus datos para os fins sinalados.

Vostede poderá revogar o consentimento prestado así como, exercer de xeito gratuíto os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico info@porcocelta.com ou ao domicilio social indicado anteriormente.

O portal informa que a ENTIDADE, para evitar que os datos persoais solicitados se alteren, perdan ou se traten ou usen de forma non autorizada ou por outras persoas, adoptaron respectivamente as medidas de seguridade previstas para o efecto no RD 1720/2007, do 13 de Decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999 e obrigan o persoal responsable a cumprir o seu deber de segredo e custodia dos datos de carácter persoal.