Condicións de Uso

1. Introdución

1.1. O presente documento regula o uso da páxina web de Internet http://www.porcocelta.com, que Embutidos Antelo S.L. (a partir de agora, "o Vendedor"), con C.I.F. B15915259 e N.R.S 9912.0263/C, pon a disposición dos "Usuario"s de Internet.

1.2. Pola utilización da nosa tenda en liña, vostede adquire a condición de "Usuario". Tanto a visita como a utilización e/ou adquisición de calquera dos produtos desta páxina web, supoñen a aceptación como Usuario, sen reservas de ningunha clase, a todas e cada unha de Condicións Xerais, así como se é o caso, ás Condicións Particulares que, se é o caso, rexan a adquisición.

1.3. "o Vendedor" poderá, en todo momento e sen previo aviso, modificar as presentes Condicións Xerais, mediante a publicación das devanditas modificacións no dominio co fin de que poidan ser coñecidas polos "Usuario"s sempre antes da visita á tenda, ou á adquisición de calquera produto ofertado nela.

2. Obxecto

2.1. A través de http://www.porcocelta.com., o administrador da web, facilita aos "Usuario"s o acceso a diversos contidos, servizos, información e datos postos a disposición dos "Usuario"s polo administrador das páxinas web ou por terceiros provedores de servizos e contidos. O administrador da web resérvase o dereito de modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización das páxinas web, así como os contidos e as condicións requiridas para utilizar estes. Con carácter xeral a prestación dos Servizos non esixe a previa subscrición ou rexistro dos "Usuario"s. Non obstante, o administrador da web poderá condicionar a utilización dalgúns dos Servizos ou o acceso a determinados contidos, á previa cumprimentación do correspondente rexistro de "Usuario", que se encontra dispoñible para aqueles que desexen rexistrarse, ou outros scripts que necesitan algún dato.

3. Sistema de compra

3.1. Os produtos ofertados na tenda, xunto coas súas características e prezos aparecerán en pantalla. Así mesmo aparecerán en pantalla os gastos de envío ao domicilio do "Usuario" dos produtos, que serán sempre por conta do comprador salvo que expresamente se acorde o contrario. Os devanditos produtos estarán dispoñibles para a súa venda ata fin de existencias. Os prezos indicados en pantalla son en euros e non inclúen o I.V.A., para a Península. O custo dos portes mostraráselle antes de confirmar o pedido.

Para envíos peninsulares, os gastos de envío serán de 7.95 €; para pedidos inferiores a 30 €. Para pedidos de importe superior ou igual serán gratis.

As ofertas estarán debidamente indicadas en pantalla. "o Vendedor" resérvase o dereito a decidir, en cada momento, os produtos que conteñan e se ofreza aos "Usuario"s" a través da tenda. Deste modo, "o Vendedor" poderá en calquera momento sumar novos produtos aos incluídos na tenda, entendéndose, salvo que se dispoña outra cousa, que tales novos produtos se rexerán polo disposto nas Condicións Xerais en vigor nese momento.

Así mesmo, "o Vendedor" resérvase o dereito a deixar de facilitar o acceso, en calquera momento e sen previo aviso, a calquera dos produtos ofrecidos na tenda.

3.2. Para a adquisición dos produtos ofertados, "o Vendedor" solicitará aos "Usuarios" que procedan a rexistrarse.

O "Usuario" pode en calquera momento modificar os seus datos despois de conectarse na súa conta.

O dirección de correo electrónico e o contrasinal son elementos identificadores e habilitadores para acceder e efectuar as compras, e teñen carácter persoal e intransferible.

3.3. Unha vez rexistrado o "Usuario", e para proceder á compra de Productos, deberá engadir o produto que desexa no Carro, segundo as indicacións recollidas en pantalla, cumprindo a estes efectos o formulario de pedido subministrado e enviándoo a "o Vendedor", o cal supón a lectura e aceptación de todas as presentes Condicións Xerais, así como no seu caso as Condicións Particulares existentes. A compra entenderase efectuada no domicilio de "o Vendedor".

3.4. Unha vez efectuada a compra e no prazo máis breve posible, "o Vendedor". remitirá ao "Usuario" un correo electrónico comprobante da contratación efectuada. Se non é así, o cliente debe avisarnos para evitar problemas.

3.5. "o Vendedor" non se fará cargo dos impostos especiais no lugar de destino do envío, aranceis ou demais gastos. Especificamente "o Vendedor" non se fará cargo do pagamento do IGIC nin do arancel insular.

4. Forma de pagamento

4.1. O pagamento dos produtos comprados e dos gastos de envío, os cales aparecerán en pantalla, poderase realizar por PayPal e transferencia bancaria. Do mesmo modo, e se algún dos produtos non estivese dispoñible en Stock, "o Vendedor", devolvería o importe do artigo en cuestión.

5. Entrega dos pedidos

5.1. "o Vendedor" obrígase a entregar os bens comprados polo "Usuario", na dirección que este nos indica no formulario de pedido. Non se entregarán produtos en apartados de correos.

5.2. Ao facer o pedido pódese especificar unha dirección de entrega distinta á dirección de factura, por exemplo, o cliente/ "Usuario" pode desviar o envío á súa oficina ou mandalo a un destinatario distinto.

5.3. O "Usuario" non deberá aceptar a entrega dos produtos en caso de observar danos na embalaxe ou paquete que puidesen danar ao produto que contén. Se se produce este feito o cliente debe indicar á empresa transportista o motivo de rexeitamento, e avisar o departamento de atención ao cliente de Carnizaría Antelo ben por teléfono (981 745 028), ou ben por correo electrónico (info@porcocelta.com) indicando o acontecido para poder solucionar rapidamente a incidencia.

6. Cambios e devolucións.

6.1. Os cambios e devolucións de produtos adquiridos en http://www.porcocelta.com suxeitaranse aos seguintes principios:

6.1.1. O prazo máximo para solicitar a devolución é de 2 (DOUS) días naturais a partir da recepción do pedido por parte do cliente.

6.1.2. Para comezar o proceso de cambio ou devolución o cliente deberá enviar un correo electrónico a "o Vendedor" (info@porcocelta.com) ou ben chamar ao teléfono 981 745 028 indicando, no caso de devolución, o motivo desta. No suposto de cambio dun artigo por outro é preciso que o cliente informe sobre o artigo que desexa.

6.1.3. A dirección á que se nos debe facer chegar o produto seralle comunicada a través dun correo electrónico dende info@porcocelta.com

6.1.4. Calquera produto que o cliente desexe cambiar ou devolver debe sempre facerse coa embalaxe e etiquetaxe orixinais e intactas, convenientemente empaquetadas na súa caixa orixinal e protexido correctamente. O artigo a devolver debe encontrarse no mesmo estado no que foi recibido.

6.1.5. Non se admitirá ningún cambio nin devolución de artigos que foi desprecintada ou aberta, salvo en caso de mal estado do produto.

6.1.6. Non se admitirá ningún cambio nin devolución de artigos de segunda calidade (conteñen esta información na súa descrición) ou preparados especialmente por encarga do "Usuario".

6.1.7. Se o pedido fose devolto a orixe debido a que a empresa de transportes non puido entregar a mercadoría ao destinatario, "o Vendedor". non se fará cargo dos gastos do posible reenvío.

6.1.8. Se a devolución ou cambio se debe a un erro no que ao envío se refire, "o Vendedor" mandará ao seu servizo de mensaxería a retirar o paquete a un lugar que se encontrará na mesma localidade onde se recibiu orixinalmente o paquete e que o cliente debe especificar na mesma mensaxe referido no punto 6.1.2 anterior. Evidentemente, "o Vendedor" faise cargo de todos os gastos derivados da devolución posterior como pode ser o custo envío do pedido correcto no caso de cambio.

Neste caso, ao recibir o paquete devolto a "o Vendedor", confirmarase o bo estado do produto e que efectivamente se trataba dunha neglixencia cometida por "o Vendedor" procedéndose ao envío do novo produto no caso de cambio e a devolver o diñeiro no caso de devolución, no prazo dos seguintes 7 (SETE) días hábiles á súa recepción no almacén de Carnizaría Antelo.

6.2. Se "o Vendedor". realizou o envío correctamente e o cambio ou devolución débese a motivos persoais do cliente, o tratamento dos cambios será distinto do das devolucións.

No caso de devolución será o cliente quen asumirá todos os gastos de envío derivados da devolución. Para realizar a devolución o cliente deberá remitir o produto a Carnizaría Antelo, á dirección que se indica no punto 6.1.3. Ao recibir o paquete, confirmarase o bo estado do produto e procederase a devolver o diñeiro (xa descontados os gastos de envío xerados) no caso de devolución no prazo dos seguintes 7 (SETE) días hábiles á súa recepción. O diñeiro da devolución ingresaráselle ao cliente mediante transferencia bancaria ao seu número de conta.

No caso de cambio por motivos persoais do cliente, este responderá do custo de envío da devolución do produto a cambiar a dirección de "o Vendedor", así como dos gastos de reenvío do novo produto.

7. Política de protección de datos persoais

7.1. Para realizar as súas compras en http://www.porcocelta.com ou acceder a determinados servizos, deberá rexistrar os seus datos persoais e elixir un contrasinal que lle permitirá acceder a todas aquelas zonas que requiran unha identificación previa. Isto evitará que, a partir deste momento, teña que volver cumplimentalos.

7.2. No momento en que un cliente se rexistra no noso servidor ou realiza un pedido, recóllense os seus datos de contacto e os relativos ao pedido e á forma de pagamento e son incorporados á nosa base de datos de forma segura, unicamente coa finalidade de tramitar o pedido, así como para enviar información sobre ofertas, produtos ou servizos de Carnizaría Antelo. que poidan resultar do seu interese. En calquera momento poderá modificar os datos do seu rexistro de cliente (cambio de domicilio, teléfono,...) ou solicitarnos o recordatorio do seu contrasinal se a esqueceu.

7.3. Conforme á nosa Garantía de Confidencialidade e Seguridade, Carnizaría Antelo non almacena ningunha información sensible sobre medios de pagamento relativa aos clientes, para garantir a seguridade das transaccións. "o Vendedor", asegura a confidencialidade dos datos achegados polos nosos clientes, e en ningún caso remitirá esta información a terceiras empresas para a súa explotación comercial.

7.4. En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), o cliente de Carnizaría Antelo, poderá exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación, cancelación de datos e oposición comunicándoo por escrito a Carnizaría Antelo, (Embutidos Antelo S.L.), Rúa Antonio Porrúa, 2, ou mediante correo electrónico a info@porcocelta.com

7.5. Os datos que se fagan constar no rexistro e nos pedidos, así como calquera outra documentación ou datos relacionados con estes, de cuxa veracidade e actualización responsabilízase o cliente, poderán ser conservados nos ficheiros de "o Vendedor", mesmo se a operación non chega a formalizarse, durante un prazo de 24 meses, e en todo caso, durante os prazos legalmente procedentes, a disposición de autoridades administrativas ou xudiciais.

8. Comunicacións

8.1. Para os efectos das presentes Condicións Xerais, e para calquera comunicación que sexa preciso entre "o Vendedor" e o "Usuario", este deberá dirixirse ao servizo de Atención ao Cliente mediante correo electrónico (enviando unha mensaxe a info@porcocelta.com) ou mediante comunicación escrita dirixida a Carnizaría Antelo Calle Antonio Porrúa, 2, 15130 Corcubión, A Coruña.

As comunicacións de "o Vendedor" ao "Usuario" realizaranse conforme aos datos achegados por este ao rexistrarse na páxina web.

9. Lexislación aplicable e arbitraxe

O presente contrato rexerase pola lexislación española, que será de aplicación no non disposto neste contrato en materia de interpretación, validez e execución.