Aviso Legal

1. Política de Privacidade

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os datos persoais que vostede nos facilite serán incorporados nun ficheiro titularidade de Embutidos Antelo S.L. Tamén utilizaremos os seus datos para remitilo por correo electrónico, información e publicidade sobre os nosos servizos que consideremos sexan do seu interese e mellorar a relación comercial cos nosos clientes.

O titular dos datos poderá exercer en calquera momento os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos establecidos na Lei Orgánica 15/1999 mediante carta dirixida ao responsable do ficheiro de Carnizaría Antelo, Embutidos Antelo S.L., ou mediante o envío de correo electrónico á seguinte dirección: info@porcocelta.com.

2. Uso correcto do sitio web

O Usuario comprométese a utilizar o Web, os contidos e servizos de conformidade coa Lei, o presente Aviso Legal, os bos costumes e a orde pública. Do mesmo modo, o Usuario se obriga a non utilizar a Web ou os servizos que se presten a través del con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ao contido do presente Aviso Legal, lesivos dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que de calquera forma poida danar, inutilizar ou deteriorar o Web ou os seus servizos, ou impedir un normal desfrute do Web por outros Usuarios.

Así mesmo, o Usuario comprométese expresamente a non destruír, alterar, inutilizar ou, de calquera outra forma, danar os datos, programas ou documentos electrónicos e demais que se encontren na presente sitio Web.

O Usuario comprométese a non obstaculizar o acceso doutros usuarios ao servizo de acceso mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales o titular do Web presta o servizo, así como realizar accións que danen, interrompan ou xeren erros nos devanditos sistemas.

O Usuario comprométese a non introducir programas, virus, macros, applets, controis ActiveX ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de carácteres que causen ou sexan susceptibles de causar calquera tipo de alteración nos sistemas informáticos do titular do Web ou de terceiros.

3. Propiedade intelectual e industrial

Todos os dereitos de propiedade industrial ao intelectual deste sitio Web e das distintas páxinas web pertencentes ao mesmo, así como dos elementos contidos no mesmo e nas súas páxinas web (incluídos, con carácter enunciativo que non limitativo, o deseño gráfico, código fonte, logos, contidos, imaxes, textos, gráficos, ilustracións, fotografías, bases de datos e demais elementos que aparecen na Web), salvo que se indique o contrario, son titularidade exclusiva do titular da Web ou de terceiros. Neste sentido, o titular deste sitio Web fai expresa reserva de todos os dereitos.

Igualmente, todos os nomes comerciais, dominios, marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos no sitio Web e as súas páxinas web, están protexidos pola Lei.

O titular do Web non concede ningún tipo de licenza ou autorización de uso público e/ou comercial ao Usuario sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou sobre calquera outro dereito relacionado con este sitio Web, as súas páxinas web e os servizos ofrecidos nestas. O Usuario única e exclusivamente poderá acceder a tales elementos e servizos para o seu uso persoal e privado, quedando, polo tanto, terminantemente prohibida a utilización da totalidade ou parte dos contidos deste Web e páxinas web pertencentes a este con propósitos públicos ou comerciais, a súa distribución, comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición, así como a súa modificación, alteración ou deas-compilación a non ser que para iso se conte co consentimento expreso e por escrito do titular do Web.

Por iso, o Usuario recoñece que a reprodución, distribución, comercialización, transformación, e en xeral, calquera outra forma de explotación, por calquera procedemento, de todo ou parte dos contidos deste sitio Web e as súas páxinas web constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial do titular do Web ou dos titulares destes.

Oposición á reprodución do contido do web sen autorización:

En particular, o titular do Web, editor da tenda online, obxecto deste sitio Web, e titular da totalidade dos dereitos de carácter patrimonial sobre a devandita tenda online, oponse expresamente á reprodución comercial dos contidos desta web (entre outros, artigos, fotografías, descricións, etc.) a través de calquera procedemento e soporte, sen contar coa autorización expresa e escrita do seu editor, aos efectos do establecido no artigo 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual.

4. Responsabilidade polo uso do sitio web

O Usuario é o único responsable das infraccións nas que poida incorrer ou dos prexuízos que poida causar pola utilización do Web, quedando o titular do Web, os seus socios, colaboradores, empregados e representantes, exonerados de calquera clase de responsabilidade que se puidese derivar polas accións do Usuario.

O titular do Web empregará todos os esforzos e medios razoables para facilitar información actualizada e fidedigna no Web, non obstante, o titular do Web non asume ningunha garantía en relación coa ausencia de erros, ou de posibles inexactitudes e/ou omisións en ningún dos contidos accesibles a través deste Web.

O Usuario é o único responsable fronte a calquera reclamación ou acción legal, xudicial ou extraxudicial, iniciada por terceiras persoas contra o titular do Web baseada na utilización polo Usuario do Web. Se é o caso, o Usuario asumirá cantos gastos, custos e indemnizacións sexan irrogados ao titular do Web con motivo de tales reclamacións ou accións legais.

5. Responsabilidade polo funcionamento da web

O titular do Web exclúe toda responsabilidade que se puidese derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou deas-conexións no funcionamento operativo do sistema electrónico, motivado por causas alleas ao titular do Web.

Así mesmo, o titular do Web tamén exclúe calquera responsabilidade que puidese derivarse por atrasos ou bloqueos no funcionamento operativo deste sistema electrónico causado por deficiencias ou sobre carga nas liñas telefónicas ou en Internet, así como de danos causados por terceiras persoas mediante intromisións ilegitimas fose do control do titular do Web.

O titular do Web está facultado para suspender temporalmente, e sen previo aviso, a accesibilidade ao Web con motivo de operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora.

6. Responsabilidade por enlaces

Os enlaces ou enlaces contidos no Web e as páxinas web pertencentes a este poden conducir ao Usuario a outros Web xestionados por terceiros.

O titular do Web declina calquera responsabilidade respecto á información que se ache fóra do Web e as súas páxinas web, xa que a función dos enlaces que aparecen é unicamente a de informar o Usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre un tema en concreto.

O titular do Web queda exonerado de toda responsabilidade polo correcto funcionamento de tales enlaces, do resultado obtido a través dos devanditos enlaces, da veracidade e licitude do contido ou información á que se pode acceder, así como dos prexuízos que poida sufrir o Usuario en virtude da información encontrada na Web enlazada.